Іван Васильович Кузьмін

 

Іван Васильович Кузьмін – академік, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Публікації

 

І. В. Кузьмін є автором понад 600 наукових праць й методичних посібників, з них 22 монографії, 12 підручників та навчальних посібників. Він створив близько 100 винаходів та отримав 4 патенти на винаходи, є автором чи співавтором близько 400 наукових статей.

 

Монографії

1. Оценка эффективности автоматизированных систем контроля / И. В. Кузьмин, А. С. Касаткин. — М. : Энергия, 1967. — 80 с.

2. Оценка эффективности и оптимизация автоматических систем контроля и управления / И. В. Кузьмин. — М. : Сов. радио, 1971. — 296 с.

3. Аппаратный контроль электронных цифровых вычислительных машин / И. В. Кузьмин, Р. Г. Бурназян, А. А. Ковергин. — М. : Энергия, 1974. — 72 с. — (Библиотека по автоматике; Вып. 518).

4. Синтез вычислительных алгоритмов управления и контроля / И. В. Кузьмин, Н. Т. Березюк, К. К. Фурманов, В. Б. Шаронов. — К. : Техніка, 1975. — 248 с.

5. Элементы вероятностных моделей АСУ / И. В. Кузьмин, А. А. Явна, В. И. Ключко; под ред. И. В. Кузьмина. — М. : Сов. радио, 1975. — 335 с.

6. Автоматизированные системы управления городским хозяйством / И. В. Кузьмин, Э. Г. Петров, И. А. Алферов; под ред. В. М. Глушкова. — К. : Будівельник, 1978. — 144 с.

7. Кодирование и декодирование в информационных системах / И. В. Кузьмин, В. И. Ключко, В. А. Литвин; под ред. И. В. Кузьмина. — К. : Вища школа, 1985. — 190 с.

8. Микропроцессорные системы поэлементного диагностирования РЭА / Н. П. Байда, И. В. Кузьмин, В. Т. Шпилевой. — М. : Радио и связь, 1987. — 256 с.

9. Эффективные модели экономического, научного и технического бизнеса и предпринимательства в условиях АСЦУ / И. В. Кузьмин, А. И. Кузьмин, В. Т. Сусиденко. — Винница, 1998. — 216 с.

 

Підручники

1. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / І. В. Кузьмін. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 116 c. PDF

2. Основи теорії інформації та кодування: підручник / І. В. Кузьмін, І. В. Троцишин, А. І. Кузьмін; за ред. І. В. Кузьміна. — Вид. 3-тє, переробл. та допов. — Хмельницький: ХНУ, 2009. — 373 с.

3. Основы моделирования сложных систем: учебник для вузов / под ред. И. В. Кузьмина. — К. : Вища школа, 1981. — 359 с.

 

Статті в наукових журналах

1. І. В. Кузьмін, Основи теорії оцінки ефективності, якості та оптимальності складних систем. Вісник ВПІ, 1994, № 1(2), С. 5-9.

2. І. В. Кузьмін. Класифікаційне настроювання електронного мікроскопа за методом функційностатистичних випробувань. Оптико-електронні інформаційноенергетичні технології, 2001, № 1, С. 92-98.

3. Биков М.Н. Кузьмін І.В., Яковенко А.І. Кластеризація даних з використанням потенціальних кодів. Вісник Вінницького політехнічного інституту 2001, №6, сс. 111-115.

4. И. В. Кузьмин Информационно-логическое мысленное познание и исследование пространства Вселенной. Оптико-електронні інформаційноенергетичні технології, 2004, № 1(7), С. 157-162.

5. І. В. Кузьмін, М. М. Биков, А. Раїмі Актуальні проблеми машинного перекладу мови. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 2005, № 3, С. 128-133.

6. В. М. Дубовой, І. В. Кузьмін, О. Д. Никитенко Об’єктно-орієнтований аналіз розвитку складних систем управління. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2007 №3, C. 74-77.

PDF

7. М. М. Биков, Д. Є. Балховський, І. В. Кузьмін Аналіз статистичних характеристик морфем української мови. Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2008, №4 [Електронне видання].

PDF

8. І. В. Кузьмін, В. В. Москаленко Оптимізація словника ознак розпізнавання для інформаційно-екстремального унімодального класифікатора. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2012, № 5, C. 91-97.

PDF

9. І. В. Кузьмін, О. Б. Берест Інформаційно-екстремальна система підтримки прийняття рішень з гіперциліндроїдними вирішальними правилами. Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2015 №1, C. 9-16.

PDF

10. І. В. Кузьмін, Н. Р. Веселовська. Синтез алгоритму прийняття рішення в багатоальтернативній ситуації при діагностуванні верстатів з ЧПУ. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 1998, № 3.

11. И. В. Кузьмин, А. И. Кузьмин, А. А. Васильковский. Основные принципы, функции и математические методы маркетинга в сельском хозяйстве. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах, 2000, № 1, С. 157-159.

12. М. М. Биков, І. В. Кузьмін. Кластеризація станів ТП з використанням потенціальних кодів. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 2001, № 8, С. 48-50.

 

Патенти

1. Device for reducing irrational-base codes to minimal form  (Пристрій для зменшення ірраціональних базових кодів до мінімальної форми) (Canada) (USA) (USA) (France) (Germany) (Britain)

2. Пристрій для множення — UA 22790 Автори: Кожем'яко, Кузьмін, Мартинюк, Дмитрук, Вельгус (Вінницький національний технічний університет) Опубліковано: 25.04.2007

3. Устройство для ввода информации — SU 1179309 Авторы: Силагин, Литвинов, Маркс, Петух, Кузьмин (ВПІ) 04.01.1984 Опубликовано: 15.09.1985

4. Устройство для измерения коэффициента стоячей волны — SU 1347037 Авторы: Филинюк, Кузьмин, Шеремета (ВПІ) 04.03.1985 Опубликовано: 23.10.1987

5. Информационное табло — SU 1285520 Авторы: Красиленко, Матюшенко, Горохов, Кузьмин (СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО "МОДУЛЬ" ВИННИЦКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, ВИННИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ) 18.04.1985 Опубликовано: 23.01.1987

6. Измерительный генератор — SU 650023 Авторы: Кузьмин, Николайчук, Биберман (ХАРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ) 23.04.1976 Опубликовано: 28.02.1979

7. Устройство для передачи и приема сигналов — SU 551679 Авторы: Трубин, Кузьмин, Николаенко, Трубина, Коробов, Биберман, Коба, Трушкина (ХАРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ) 14.04.1975 Опубликовано: 25.03.1977

8. Универсальный измеритель соотношения линейных скоростей... SU 451009 Авторы: Рябуха, Кузьмин, Блакитный, Чинков, Канарский (ХАРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ) 27.06.1972 Опубликовано: 25.11.1974

9. Цифровой вычислитель — SU 467348 Авторы: Степанов, Канарский, Рябуха, Кириченко, Петров, Кузьмин (ХАРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ) 14.02.1973 Опубликовано: 15.04.1975

10. Формирователь импульсов — SU 480183 Авторы: Кузьмин, Майстренко, Коба, Николаенко, Биберман (ХАРЬКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ) 16.11.1972 Опубликовано: 05.08.1975

 

Доповіді на наукових конференціях

1. Bykov N.M. Kuzmin I. V., Jakovenko A.I. "Development of effective strategy of pattern recognition". - Proceedings of SPIE, 2000,Vol.4425,pp. 76-82.Photons1 (401,50kb) Nickolay M. Bykov, Ivan V. Kuzmin, and Antonina I. Yakovenko "Development of effective strategy of pattern recognition", Proc. SPIE 4425, Selected Papers from the International Conference on Optoelectronic Information Technologies, (12 June 2001); doi

PDF

2. O. V. Zaichenko, Vyacheslav A. Komarov, and I. V. Kuzmin "Photothermoplastic media with organic and inorganic photosemiconductors for hologram recording", Proc. SPIE 1238, Three-Dimensional Holography: Science, Culture, Education, (1 February 1991); doi

PDF

3. І. В. Кузьмін, А. І. Яковенко "Методи перетворення відеоінформації для передачі по мережі Інтернет" Інтернет – Освіта – Наука : зб. матеріалів 1-ї НМК, Вінниця, 1998.

4. І. В. Кузьмин "Джерела творчості" Контроль і управління в складних системах (КУСС -99) : матеріали 5-ї МНТК, м. Вінниця, 1999, Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999, С. 8-12.

5. І. Кузьмін, М. Биков, О. Коберський "Порівняльна характеристика ефективності структурних кодів в системах розпізнавання мови" Контроль і управління в складних системах (КУСС-99) : матер. 5 МНТК, м. Вінниця, 3-5 лютого 1999 року : в 3 т., Вінниця : УНІВЕРСУМ-ВІННИЦЯ, 1999, С. 191-194.

6. И. В. Кузьмин, А. В. Власенко, Н. В. Кушнир "Совершенствование системы управления производством винодельческой продукции" Контроль і управління в складних системах (КУСС -99) : матеріали 5-ї МНТК, м. Вінниця, 1999, Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999, С. 328-333.

7. И. В. Кузьмин, А. В. Власенко, Н. В. Кушнир "О критерии переоценки основных фондов" Контроль і управління в складних системах (КУСС -99) : матеріали 5-ї МНТК, м. Вінниця, 1999 р., Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999, С. 334-336.

8. И. Кузьмин, Н. Быков, А. Кузьмин, Н. Компанец "Информациологическое представление АСКУ" Контроль і управління в складних системах (КУСС 2001) : материали VI МНТК, м. Вінниця, 8-12 жовтня 2001 року, Т. 2, Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002, С. 9-11.

9. М. М. Биков, І. В. Кузьмін "Вибір інваріантних ознак в задачі розпізнавальних символів" Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка – ОДС 2002» : збірник тез доповідей 2-ї МНТК 23-25 квітня 2002 р., Вінниця : Універсум-Вінниця, 2002, С. 26

10. М. М. Биков, І. В. Кузьмін, А. І. Кузьмін "Проблеми навчання і гуманізація освіти в умовах ринку" Проблеми гуманізму і освіти : зб. МНТК, 21-22 травня 2002 р., Вінниця : Універсум-Вінниця, 2002, Т. 2, С. 109-111.

11. І. В. Кузьмін, М. М. Биков, А. І. Яковенко "Структурно-лінгвістичний метод для автоматизованої обробки зображень" КУСС-2003 : тези доповідей 7-ої МНТК, м. Вінниця, 8-11 жовтня, Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003, С. 91.

12. І. В. Кузьмін, М. М. Биков, К. Конате "Автоматизований метод виділення ознак мовних образів" Автоматика-2006 : матеріали XIII міжнародної конференції з автоматичного управління, м. Вінниця, 25-28 вересня 2006 року, Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007, С. 425-427.

13. И. В. Кузьмин, Н. Н. Компанец. "Информациологическое исследование Вселенной" Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах ( ВКДТС-2011 ) : Перша міжнародна наукова конференція пам’яті професора Володимира Поджаренка : збірник тез доповідей / МОНМС України, ВНТУ. – Вінниця, 2011. – С. 37.

 

Звіти з наукових тем

Кузьмін І.В., Биков М.М. Розробка моделей, методів і алгоритмів для опису, кодування та розпізнавання сигналів мови; під ред. І. В. Кузьміна. - Звіт з д/б теми. - Вінниця, ВДТУ, 1999, 81 с. № держреєстрації 0197U012877. Zvit_Ch1 (.doc, 410,50kb) Zvit_Ch2 (.doc, 714,00kb) Zvit_Ch3 (.doc, 3,47Mb)

 

Літературні твори

1. Любовь и жизнь. Раздумья до 26 / И. В. Кузьмин (Иван Ку). – Винница, 2000. – 34 с.

2. Любовь, Труд и Жизнь : [собр. стихотворений] / Иван Кузьмин. – Винница : ООО Діло, 2012. – 212 с.

3. Стихи из космоса / И. В. Кузьмин. – Винница : ФОП Барановська, 2013. – 210 с.

PDF

 

Публікації про Кузьміна Івана Васильовича

1. Иван Васильевич Кузьмин : биобиблиографический указатель к 90-летию со дня рождения / сост. Л. В. Квятковская; отв. за вып. Т. Е. Притуляк. – Винница : ВНТУ, 2013. – 56 с. : илл. – (Серия «Учёные нашего университета»).ISBN 978-966-641-553-3

PDF

2. Космос Кузьміна : [до 80-літнього ювілею І. В. Кузьміна] / Імпульс. Щомісячник Вінницького національного технічного університету - 2004. - № 2(624). - С.4-6.

PDF

3. Пастушенко, Л. "Складові щастя Івана Кузьміна" [інтерв’ю заслуженого діяча науки і техніки, колишнього ректора ВПІ з приводу встановлення йому особистої стипендії Президента України Л. Кучми], Демократична Україна, 1997, 4 грудня.

4. Пастушенко, Л. "Президентський стипендіат : як стати вченим?" [бесіда з академіком І. В. Кузьміним], Подолія, 1997, 10 червня.

5. Зянько, І. Космос професора Івана Кузьміна, Подолія, 1997, 12 квітня.

6. Зянько, І. Космос професора Івана Кузьміна, час. Імпульс, 1997, № 4, С. 2-3;

7. Дьяконов, Б. Все залишається людям: [підсумки діяльності І. В. Кузьміна на посаді ректора ВПІ], / За інженерні кадри - 1989. № 19(346). - 12 травня - С. 2.

8. Пастушенко, Л. "На все життя" [про ректора ВПІ, професора І. В. Кузьміна], Радянська Україна, 1983, 18 грудня.

9. Хвиля, А. Вершина (нарис) [про ректора ВПІ І. В. Кузьміна] , За інженерні кадри, 1981, №17, 5 червня